لبنان

ETS.KHOURY POUR LE COMMERCE

Furn Al-Chebak
Beirut-Lebanon
tel.: +961 129 2103
fax: +961 128 6062
e-mail: robert@etskhoury.com

GEOBACO, Projects Div.

Civil Defense St., Credit Commercial Et Froncier Center
Beirut-Lebanon
tel.: +961 129 2103
fax: +961 128 6062
contact person: Jules Bakhos
e-mail: j.bakhos@beobaco.com
web: www.geobaco.com